در قاب خاطرات

صعود گروه به قله آسمانسرا

تاریخ: دوم آذر ۸۶