بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘اعضای هیئت مسئولین’

اعضای فعلی هیئت مسئولین

۲۳ مرداد ۱۳۹۴ ۲ دیدگاه
سمت نام و نام خانوادگی
دبیر مسعود سلیم پور
مسئول کمیته فنی بهرام شالچی
مسئول کمیته روابط عمومی روزبه علیپور
مسئول کمیته فرهنگی فرزاد حبیب نژاد
مسئول کمیته امداد فاطیما باروتکوبیان
مسئول کمیته آموزش سعید ملکی
مسئول کمیته تدارکات و مالی سارا ظاهر کردار
بازرس تهمینه شمشادی
بازرس علی البدل علی راحلی